BACCO Annual Picnic 2019

#FIFOTech family participated in Annual Picnic Organized by BACCO.
FIFO Tech
#BACCOPICNIC2019
#Fun